چگونه در ارتباطات اجتماعی متفاوت ظاهر شویم؟

از زندگی متفاوت مونتنی می‌خواندم. جایی از زندگی‌نامه‌اش نوشته بود:

«سیاست‌های مونتنی از فلسفه‌اش برای زندگی سرچشمه می‌گرفت. مردم از اینکه دوران شهرداری او بدون به جا گذاشتن ردپایی سپری‌شده بود، شکایت داشتند اما نظر مونتنی متفاوت بود.

او می‌گفت: چقدر این شِکوه را دوست دارم. مردم مرا به انفعال در دورانی متهم می‌کنند که همه متهم به افراط‌کاری هستند. اگر من هم می‌خواستم مانند همین مردم فکر کنم، الآن آن پایین و در جمع آن‌ها بودم نه این بالا».

متفاوت بودن ساده و همیشه قابل دستیابی است.

وقتی همه به دنبال کسب شهرت و نام هستند، تو گوشه‌ای به‌دوراز شلوغی پیدا کن و سخت به کارهایی که دوست داری بچسب.

وقتی اقبال یک‌رشتۀ خاص به‌یک‌باره بلند می‌شود، تو یا آن رشته را انتخاب نکن یا از طریق راهی متفاوت از دانشگاه رفتن یادش بگیر.

وقتی کمتر کسی کتاب می‌خواند، تو چند ده برابر بخوان و بنویس.

وقتی همه به دنبال دستاوردهای زودهنگام و یک‌شبه هستند، تو انجام کارهای کوچک روزانه و درازمدت را انتخاب کن.

وقتی همۀ دغدغۀ ساختن ظاهری متفاوت را دارند، تو سازۀ افکارت را متفاوت بنا کن.

وقتی همه از بحران حرف می‌زنند و دل‌نگران آینده هستند، تو به دنبال هزاران فرصت دست‌نخورده در این شلوغی‌ها بگرد.

وقتی همه پیچیده می‌نویسند و سخت حرف می‌زنند، تو ساده بگو، ساده بنویس و سخت فکر کن.

وقتی همه راجع به واقعه‌ای که به تازگی اتفاق افتاده اظهارنظر می‌کنند، تو سکوت کن.

تنها در آن زمان است که وقتی همه سکوت می‌کنند تو حرفی برای گفتن داری.

اینستاگرام ناهید عبدی

پاسخ دهید