وقتی‌که شانس شیفتۀ ما می‌شود

«باید قلب تپندۀ انگیزه بکار بیفتد تا شانس ظهور کند». شانس فرآیندی ساختاریافته دارد و برخلاف چیزی که عموماً تصور می‌شود، واژۀ «تصادف» با آن نامأنوس است. وقتی پشت چراغ‌قرمز محدودیت‌ها نمی‌مانیم، جهان به سخاوت ما نسبت به خودمان، واکنش نشان می‌دهد. سازوکار شانس، خواستن […]

ادامه ی مطلب