قرارهای مهم من با خودم

قسمت دوم جهان به سرعت و حرکت جواب می‌دهد، یاد بگیرم همواره جاری باشم. طبیعت، قانون‌های نانوشتۀ زیادی دارد. به گمانم یکی از قانون‌های مهمش، این است که عاشق سرعت است. اگر در حافظۀ خود بگردیم، مطمئناً مواردی را پیدا خواهیم کرد که نتیجۀ خوب […]

ادامه ی مطلب