مهارت ارتباط موثر

«در مصاحبت با او بسیار هوشمندتر می‌شدیم. احساس می‌کردیم ناگزیریم بهترین و جدی‌ترین کلماتمان را به‌کارگیریم و حرف‌های معمول، افکار نامشخص و تردیدهایمان را به دور بیندازیم. در کنار او غالباً خود را حقیر احساس می‌کردیم. چون که نمی‌توانستیم نه مانند او هوشیار باشیم، نه […]

ادامه ی مطلب