هنر ارزیابی عملکرد

کسی که دغدغۀ آموزش، یادگیری و توسعۀ فردی دارد خیلی منطقی است که به جای اصرار بر یادگیری از بیرون، بخش مهمی از فرآیند یادگیری را به آموختن از خود اختصاص بدهد. البته این کار سخت است چون خیلی نیاز به عمل‌گرایی دارد. ما وقتی […]

ادامه ی مطلب