تحول نارس و هرزه

یک سؤال: به عنوان مفهومی ذهنی، میزان رشدیافتگی یک جامعه را با چه متر و معیاری می‌سنجید؟ من فکر می‌کنم موارد زیر معیارهای بدی برای سنجش رشدیافتگی جامعه نباشند: جایگاهی که روشنفکران جامعه دارند. نوع برخوردی که با زنان جامعه می‌شود. میزان مطالعه و دیدگاه […]

ادامه ی مطلب