قانون اینرسی و نوشتن کتاب

از قانون اینرسی به یاد داریم آنچه در حرکت است تمایل دارد به حرکت کردن ادامه دهد و چیزی که در حالت سکون است، متمایل به ماندن در همان حالت است. قانون اینرسی انسانی هم اغلب اوقات تأییدی بر همین قاعده است: وقتی شروع به […]

ادامه ی مطلب