ناهید عبدی

دوره‌ها و محصولات

کوچینگ تولید محتوای محصولات آموزشی با ناهید عبدی

کتاب رازهای بزرگسالی

دوره کتاب نویسی-آموزش نوشتن کتاب-ناهید عبدی

https://nahidabdi.com/1398/01/19/%da%a9%d9%be%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1%db%80-%d8%a2%d9%86/