ناهید عبدی

گریز از ارتباط‌گریزی – شیوه‌های جدید خلق ارتباط مؤثر در کار و زندگی